Uloga šuma

Prema Organizaciji ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu uloga šuma je višestruka [1]:

  • prevencija erozije zemljišta (denudacije) na terenima sa velikim nagibom
  • smanjenje rizika od lavina i naglog topljenja snega u oblastima koje su zimi prekrivene snegom
  • zaštita od eolske erozije (vetar)
  • zaštita od abrazije (šume mangrova)
  • pomaže u infiltraciji vode i nutritijenata u podzemne slojeve
  • utočište za ugrožene vrste i „banka gena“ (u tropskim kišnim šumama u Peruu na samo jednom hektaru površine moguće je naći i do 300 različitih vrsta)
  • dom domorodačkim plemenima (preko 200 miliona ljudi živi u tropskim kišnim šumama)
  • resurs za drvno-prerađivačku i papirnu industriju (međunarodna trgovina drvnim proizvodima iznosi 36 milijardi $US, a papirom i pulpom 60 milijardi $ US)
  • stanište biljaka i gljiva koje se koriste u medicinske svrhe i ishrani u fazi rasta šuma apsorbuje ugljen-dioksid
  • reguliše mikroklimatske uslove (temperatura u letnjim mesecima je niža, a vlažnost veća; tri dobro locirana drveta oko kuće mogu smanjiti upotrebu klima uređaja i za 15%).

Izvor: